Algemene Voorwaarden Anne van der Sligte

 

Algemene voorwaarden Anne van der Sligte,

versie van 19 september 2022

Artikel 1 | Definities & algemeen

In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:

Anne van der Sligte/Annevandersligte.nl/Annevandersligte.com ik/mijn: genaamd Anne van der Sligte, gevestigd te Leuth, Nederland/

Klant/jij/je/jou(w): (van) de opdrachtgever, een natuurlijke of rechtspersoon, die een Overeenkomst met Anne van der Sligte is aangegaan.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen, waarmee Anne van der Sligte zich verplicht om werkzaamheden te verrichten op het gebied van coaching, (online) producten, lezingen onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Partijen/wij/onze: (van) Anne van der Sligte en Klant samen oftewel de partijen bij de Overeenkomst.

Website: annevandersligte.nl of annevandersligte.com en eventuele andere websites of webshops van Anne van der Sligte

Dienst(en): mijn coaching, advisering, (online) producten en eventuele andere diensten die Anne levert.

Product(en): mijn boek, het praktiseer je eigen wijsheid spel.

Schriftelijk: zowel brieven (op papier) als berichten per e-mail of andere elektronische berichten die bedoeld zijn voor duurzame opslag, maar niet berichtjes via social media.

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. We kunnen in onderling overleg nieuwe bepalingen opstellen.

De voorwaarden zijn ook van toepassing op verbintenissen tussen Partijen die niet volgen uit de Overeenkomst en op ieder handelen en nalaten van iedere derde die bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 

Artikel 2 | Contactgegevens Anne van der Sligte

Anne van der Sligte

E-mailadres: [email protected] 

bereikbaarheid: maandag – vrijdag van 10.00 – 15.00 uur Nederlandse tijd.

Ingeschreven in bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58344756

 

 

Artikel 3 | Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, door jouw volledige en Schriftelijke en Mondelinge aanvaarding van mijn offerte. Als de Diensten en/of Producten al geleverd worden of in gebruik worden genomen vóór de Schriftelijke en Mondelinge aanvaarding van mijn offerte, dan geldt die ontvangst of die ingebruikname als de volledige aanvaarding van mijn offerte.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd die is genoemd in mijn offerte en aan het einde van de overeengekomen periode eindigt de Overeenkomst van rechtswege. Als geen bepaalde tijd is genoemd in de offerte, dan wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Diensten en/of Producten.

 

Artikel 4 | Prijzen en facturen

Al mijn facturen zijn vrijblijvend en vervallen na tien (10) dagen vanaf de factuurdatum.

Bij het overmaken van het bedrag is de coaching of het product definitief.

Mocht er een fout staan in de factuur, laat dit dan aan mij (Anne) weten, dan wijzig ik het zo snel als mogelijk.

Betaal je in termijnen? Heb je het eerste termijn betaald, dan verplicht dit je tot het overmaken van de overige termijnen. 

De overeengekomen prijs is inclusief 21% Nederlandse btw.

 

Artikel 5 | Uitvoering van de Overeenkomst

Ik zal uiteraard mijn best doen om de Overeenkomst naar mijn beste inzicht en vermogen uitvoeren. Maar belangrijk is om te weten dat we er samen voor gaan. Dit werk is geen eenrichtingsverkeer.

Met de uitvoering van de Overeenkomst neem ik een inspanningsverplichting op me en kan ik geen garanties bieden omtrent het behalen van het beoogde resultaat. Dit is immers afhankelijk van jouw inzet en factoren buiten mijn controle, waaronder de werking van het internet en communicatieverbindingen.

Door Anne van der Sligte opgegeven leverings- of oplevertermijnen zijn altijd indicatief en nooit te beschouwen als fatale termijnen.

Om jou zo goed mogelijk te helpen kan ik bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. Uiteraard zal ik je hierover altijd tijdig inlichten en verstrek ik geen vertrouwelijke gegevens wanneer je Schriftelijk aangeeft dat jij die niet aan derden wilt toevertrouwen.

Ik heb de mogelijkheid om coach- en adviesgesprekken op afstand via het internet te laten plaatsvinden. Indien je zelf een opname wilt dan dien ik daar eerst Schriftelijk toestemming voor te geven en dat geldt in beginsel allen voor eigen, persoonlijk gebruik en naslag. Jij zult op tijd aanwezig dan wel online zijn op onze afspraken. Mocht je later of afwezig zijn dan wordt de verloren tijd niet ingehaald.

Het staat mij vrij om gevolgen te verbinden – zoals opschorting van de Diensten of jouw deelname aan bepaalde sessies te beëindigen, nadrukkelijk zonder plicht tot schadevergoeding of korting of andere compensatie – als jij je niet houdt aan één of meerdere van de volgende spelregels:

je verstrekt onjuiste, onvolledige gegevens aan mij;

je gedraagt je disrespectvol jegens andere klanten of mij, bijvoorbeeld door te roddelen, je negatief uit te laten of vertrouwelijke gegevens te delen;

je toont niet de inzet die van jou verwacht mag worden, waaronder het maken van eventuele huiswerk of opdrachten;

je vertoont grensoverschrijdend gedrag jegens andere klanten of mij;

je negeert afspraken of houdt je niet aan de regels uit onze Overeenkomst, waaronder het respecteren van mijn intellectuele eigendomsrechten;

je eist disproportioneel veel aandacht op bij een Dienst of sessie met meerdere deelnemers;

je te weinig inzicht toont in de sociale verhoudingen die een rol spelen bij Diensten die worden uitgevoerd in groepsverband.

 

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

Anne van der Sligte mag elektronisch factureren. Betaling dient te geschieden op de door Anne van der Sligte aangegeven wijze en binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn en bij de eerste factuur in ieder geval vóór aanvang van de levering van Diensten.

Indien je niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn hebt betaald, verkeer je daardoor direct in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van jouw verzuim kan ik over het niet/niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.

Indien jij in verzuim bent of op andere wijze tekort geschoten bent in de nakoming van één of meer van jouw verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor jouw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in dat geval minimaal 15% van het onderhavige factuurbedrag met een minimum van € 45,-, te vermeerderen met eventuele kosten voor juridische bijstand. 

 

Artikel 7 | Tussentijdse opzegging

Het is Partijen niet toegestaan de Overeenkomst van bepaalde tijd tussentijds op te zeggen, tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5 punt 6. Een Overeenkomst van onbepaalde tijd kan pas na het eerste jaar worden opgezegd tegen een opzegtermijn van één kalendermaand.

De in het vorige lid bedoelde onvoorziene omstandigheden dienen van dien aard te zijn dat van de Partij die een beroep op dit artikel doet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de instandhouding van de Overeenkomst tot het overeengekomen tijdstip niet mag verwachten.

Indien jij de Overeenkomst tussentijds opzegt, dan ben je de volgende kosten aan mij verschuldigd:

alle kosten die ik reeds heb gemaakt in het kader van de Overeenkomst; en 100% van de resterende overeengekomen vergoeding voor de lopende periode van de Overeenkomst (het zogeheten ‘positieve contractsbelang’).

In geval van opzegging ben je niet gerechtigd het reeds opgeleverde op enige wijze te gebruiken behalve als ik dit anders schriftelijk met jou overeenkom.

Kies je ervoor een intensive niet te doen, terwijl we deze wel hebben afgesproken en je de factuur al hebt ontvangen? Geef dit dan op tijd aan. Het kan zijn dat ik namelijk jouw intensive al heb voorbereid en hiervoor breng ik kosten in rekening. Dit bedrag is €200,-.

 

Artikel 8 | Annulering van bepaalde Diensten & gevolgen van annulering

In beginsel kunnen (onderdelen van) de Diensten niet zomaar worden afgezegd, want afspraak is afspraak.

Annuleringen voor Diensten waaraan jij deelneemt, zoals een traject, een coachingsessie of lezing, dienen schriftelijk gedaan te worden en de volgende annuleringsvoorwaarden zijn daarbij van toepassing:

Geef uiterlijk 24 uur van te voren aan dat je de afspraak niet kunt halen. Het liefst veel eerder. Probeer altijd een afspraak na te komen.

Je kunt bij een intensive eenmaal een afspraak verzetten (als het aan de voorwaarden voldoet: uiterlijk 24 uur van te voren – en het liefst eerder). Bij een 6-maanden traject tweemaal (als het aan de voorwaarden voldoet: uiterlijk 24 uur van te voren – en het liefst eerder).

Kan door ziekte, een sterfgeval of een persoonlijke noodsituatie de 24 uur kan niet gehaald worden, dan wordt de afspraak verschoven. Als het om werk gaat, ben ik iets strenger. Je volgt bij mij om een reden een traject of sessie. Zet jezelf op één. De sessie wordt dan niet verschoven, maar komt te vervallen. Wil je toch jouw sessie? Dan betaal je hiervoor het bedrag van een enkelvoudige sessie. (Zie deze pagina om te huidige prijzen voor een enkelvoudige sessie te zien.)

Geef je niet voortijdig aan dat je de afspraak mist? Overschrijd je het limiet van aantal geannuleerde sessies? Dan kunnen de door jou gemiste gesprekken niet ingehaald worden. Ook hier geldt: wil je toch jouw sessie? Dan betaal je hiervoor het bedrag van een enkelvoudige sessie. (Zie deze pagina om te huidige prijzen voor een enkelvoudige sessie te zien.)

Kom je te laat bij een afspraak, dan wordt de oorspronkelijke afspraak niet met de vertragingstijd verlengd. Tevens kan de gemiste tijd niet worden ingehaald.

In gevallen van overmacht mag ik onze afspraak wel annuleren of verplaatsen, zonder dat dit een toerekenbare tekortkoming is in mijn nakoming.

Eenmaal een online cursus of coachingsdienst aangeschaft, bied ik geen mogelijkheid tot het retourneren van het besteedde bedrag aan. Ik probeer liever samen eruit te komen wat je miste in het aangeschafte pakket en te zien hoe ik alsnog een antwoord kan geven op jouw vraag. Wees zelf verantwoordelijk voor het geld dat je uitgeeft. 

 

Artikel 9 | Levering van online toegang tot een portaal

Als onderdeel van mijn Diensten kan ik je toegang verschaffen tot een online, afgeschermd portaal op mijn Website of elders.

Je garandeert mij dat de informatie betreffende jouw persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, die u aan Leverancier verstrekt compleet, naar waarheid en juist zijn. Het is niet toegestaan om accounts aan te maken op een fictieve naam of op naam van een ander. Je stemt ermee in dat ik jouw gegevens verwerk in verband met het beheer van jouw toegang.

Jouw toegang tot het portaal en daarmee de content is persoonlijk en je mag anderen daartoe geen toegang door middel van jouw eigen inloggegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw inloggegevens, waaronder het wachtwoord. Indien derden jouw account hebben gebruikt of dat risico is aanwezig, dan dien je mij daar meteen van op de hoogte te stellen. Tot die tijd bent je sowieso zelf aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die voortvloeien uit het eventuele ongeoorloofde gebruik door derden.

 

Artikel 10 | Levering van Producten

Producten zijn via de Website te bestellen en worden geleverd aan het adres dat de Klant opgeeft bij het bestelproces. 

Mocht een Product gebreken vertonen, dan dien je dat binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst Schriftelijk aan mij te melden en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen aan mij terug te zenden op eigen kosten, zodat ik jou een vervangend Product kan laten toezenden. Laat je dit na, dan vervallen jouw aanspraken op een vervangend Product. Het risico en het bewijs voor een juiste en tijdige terugzending rust bij jou.
Het Praktiseer je eigen wijsheid spel kan na het overmaken van het afgesproken bedrag, alsmede het versturen van het spel, niet teruggestuurd worden. Het afgesproken bedrag kan ook niet geretourneerd worden. Bestellingen liggen onder de volledige verantwoording van de consument. Ontbreekt er iets aan het spel, dan kan er contact opgezocht worden met Anne van der Sligte die binnen 5 werkdagen zal reageren.

Artikel 11 | Geheimhouding

Wij zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie de is verkregen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.

Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Methodes gemaakt door Anne van der Sligte kunnen, tenzij anders aangegeven, zoals bij het Praktiseer je eigen wijsheid spel, niet professioneel door derden zonder toestemming uitgevoerd worden.

Jouw persoonsgegevens gebruik ik om contact met jou te kunnen onderhouden en mijn Diensten te optimaliseren. Ik houd mij aan de wettelijke regels omtrent de persoonsgegevensbescherming.

 

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

Zodra je een contract met mij aangaat (het betalen van een factuur en het instappen van een programma) neem je zelf honderd procent verantwoordelijkheid voor de eventuele fysieke of psychologische symptomen die tijdens en na het traject kunnen opspelen. Indien nodig zal je zelf een beroep doen op verdere begeleiding in jouw ondersteuning voor jouw psychische en fysieke gezondheid. Anne van der Sligte draagt geen verantwoordelijkheid voor de persoonlijke keuzes die je maakt en de gevolgen van de begeleiding.

Ik ben tegenover jou slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien ik niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst, die wel van mij verwacht had mogen worden.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Anne van der Sligte aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Anne van der Sligte toegerekend kunnen worden; en

de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

Mijn aansprakelijkheid, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, verminderd met het onderhavige eigen risico van Anne van der Sligte.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Anne van der Sligte en Klant voor de werkzaamheden in de Overeenkomst zijn overeengekomen.

In afwijking van het vorige lid, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot de over de laatste drie (3) maanden verschuldigde vergoeding.

Ik ben ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ik ben uitgegaan van, door of vanwege jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Tevens ben ik nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in jouw persoonlijke leven, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van mijn werkzaamheden.

Ik ben niet aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van de door mij ingeschakelde derden noch voor schade die hiermee in verband staat. Ik zal de algemene voorwaarden van de door hem ingeschakelde derden aan je mogen tegenwerpen voor zover het de uitvoering van de Overeenkomst door deze derden betreft.

Je vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Alle uitsluitingen en beperkingen van mijn aansprakelijkheid strekken zich ook uit over ingeschakelde derden en zijn slechts niet van toepassing ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Anne van der Sligte.

 

Artikel 13 | Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan jou ter beschikking gestelde teksten, video’s, foto’s, content of materialen berusten uitsluitend bij Anne van der Sligte, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. Ik verleen aan jou slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sub-licentieerbaar gebruiksrecht voor eigen gebruik en het is nadrukkelijk niet toegestaan om documenten en materialen, die verstrekt zijn voor coaching en/of trainingsdoeleinden, te verstrekken aan derden, te publiceren of te gebruiken voor welke vorm van commerciële doeleinden dan ook.

Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Anne van der Sligte, ben ik gerechtigd om een boete van drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval te rekenen en dit te vermeerderen met de daadwerkelijke geleden schade.

Anne van der Sligte behoudt zich het recht voor om alle aan de (uitvoering van de) Overeenkomst ten grondslag liggende zaken en ideeën zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.

 

Artikel 14 | Klachtenprocedure

Heb je klachten over mijn dienstverlening of over de factuur? Dan hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na voltooiing van de dienstverlening dan wel na ontvangen van de factuur.

Indien ik je klacht niet tijdig heb ontvangen, dan geef je mij geen ruimte meer om adequaat op de klacht in te gaan en om te onderzoeken of er een oplossing mogelijk is. Mocht je later dan de 5 werkdagen na de voltooiing een klacht willen indienen, mail mij dan op een constructieve wijze. 

Het indienen van een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op. En je krijgt ook geen geld terug.

 

Artikel 15 | Opschorting en ontbinding

Partijen sluiten een algemeen recht van opschorting en ontbinding nadrukkelijk uit.

Anne van der Sligte blijft echter bevoegd om tot opschorting van haar verplichtingen over te gaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt, indien:

je in gebreke bent met het (tijdig)nakomen van een verplichting uit de Overeenkomst;

het aannemelijk is dat je niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting aan Anne van der Sligte zal (kunnen) voldoen; of

je in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling hebt verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op jou van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is; of

zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst door Anne van der Sligte onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verlangd, waaronder het geval van overmacht.

Anne van der Sligte blijft ook bevoegd om tot (geheel of gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst over te gaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt en wanneer er sprake is van één van de redenen als genoemd in het artikellid hiervoor.

Opschorting laat jouw betalingsverplichting onverlet. Ontbinding maakt jouw verplichtingen aan Anne van der Sligte meteen en voor het geheel opeisbaar. Beide leiden niet tot enige schadeplichtigheid van Anne van der Sligte.

 

Artikel 16 | Overmacht

Overmacht aan mijn zijde schort mijn (verdere) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op, zolang de overmacht voortduurt.

Onder overmacht wordt verstaan, naast wat daar over in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van Anne van der Sligte onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor mijn risico behoort te komen. Ziekte, overlijden en/of arbeidsongeschiktheid van de persoon die de Overeenkomst uitvoert en derden welke bij de opdracht betrokken zijn en van overheidswege opgelegde maatregelen, daaronder begrepen.

Zodra zich bij Anne van der Sligte een overmachtstoestand voordoet, meldt zij dat Klant zo spoedig mogelijk, tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.

Wanneer ik bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan mijn verplichtingen heb voldaan, ben ik gerechtigd het al uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.

Wanneer mijn overmacht meer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben Partijen het recht de Overeenkomst per direct, en zonder rechterlijke tussenkomt of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 17 | Slotbepaling

Deze voorwaarden blijven van kracht indien Anne van der Sligte van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige Overeenkomst. Uiteraard zullen Partijen eerst proberen er in der minne uit te komen.

Deze voorwaarden treden op 1 oktober 2020 in werking. Van tijd tot tijd kunnen de algemene voorwaarden veranderen, omdat de Diensten ook constant in ontwikkeling zijn. Bij voortgezet gebruik of afname van de Diensten wordt je geacht de nieuwe voorwaarden te accepteren.